REGLEMENT OPTOCHT

1. De aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Als u aan een oproep geen gehoor geeft, volgt onmiddellijke diskwalificatie en dient u de optocht te verlaten.

2. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving voor dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname aan de optocht geschiedt op eigen risico.

3. De optocht vindt plaats op de openbare weg. Hier gelden voor alle deelnemers de regels zoals die normaal ook gleden volgens o.a. de Wegenverkeerswet en APV.

4. Het is de bestuurder van een voertuig absoluut verboden om alcohol te gebruiken tijdens de rit.

5. Voor de motorrijtuigen moet een W.A. verzekering zijn afgesloten en de bestuurder(sters) van een vracht-, personenauto of tractor moet(en) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.

6. Er mag een geluidsinstallatie aanwezig zijn op de wagens maar het geproduceerde geluid moet aanvaardbaar zijn voor toeschouwers en mededeelnemers en moet daarnaast een feestelijk karakter hebben.

7. Meegebrachte consumpties mogen in geen enkel geval buiten de wagens worden genuttigd.

8. Afval en/of andere voorwerpen, in welke vorm dan ook, dienen op de wagens te blijven of te worden verzameld en geen geval vanaf de wagens te worden gegooid.

9. Wildplassen, ook tijdens de optocht, is absoluut verboden. Op het feestterrein bevinden zich gratis toegankelijke toiletten waar u gebruik van kunt maken.

10. Iedere deelnemer aan de optocht heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij houdt zich aan de regels. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.