Huisregels Oranjevereniging Meteren

Hieronder worden de huisregels verwoord.

 1. Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels. Aanwijzingen van medewerkers/vrijwilligers van de organisatie alsmede politie, brandweer, GHOR, beveiliging en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 2. Iedere bezoeker kan bij het betreden van de feesttent worden gecontroleerd en mogelijk gefouilleerd door een veiligheidsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 3. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden, kan de toegang tot het evenement geweigerd worden.
 4. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen in en rondom de feesttent: eigen meegenomen (alcoholhoudende) dranken, blik en glaswerk, (hard)drugs, lachgas, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen, huisdieren, geluidsapparatuur (behoudens in voertuig die meedoet met de optocht), of andere voorwerpen die de organisatie schade kunnen geven. Security alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen. Let op; de organisatie bepaald (als nodig in samenspraak met de politie) of in beslag genomen goederen worden vernietigd of teruggegeven.
 5. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 6. Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. Dit geldt eveneens voor het dragen van aanstootgevende kleding en/of wildplassen. Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door de organisatie (herkenbare vrijwilligers), security, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de feesttent worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat de betrokkene(n) niet meer zich op het terrein mogen bevindingen voor de Koningsweek van dat jaar.
 7. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij constatering van het in bezit hebben van alcohol door personen onder de 18 jaar volgt een waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het terrein. Het is niet toegestaan om alcohol, drugs en lachgas mee te nemen in en rondom de feesttent. Bij constatering wordt u de toegang geweigerd. Bij vermeend dronkenschap (te bepalen door de organisatie) kan de organisatie de bezoekers de toegang tot de feesttent ontzeggen of hen van het evenemententerrein te verwijderen.
 8. Een ieder dient zich bij aankomst in de feesttent op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.
 9. Het betreden van de feesttent/terrein en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Oranjevereniging stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel en schade aan bezoekers of aan spullen. Hieronder vallen ook diefstal en vermissing.
 10. Consumpties kunnen alleen worden verkregen met de consumptiebonnen die bij de kassa’s in de feesttent te verkrijgen zijn. Restitutie van consumptiebonnen is niet mogelijk.
 11. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.